top of page

Er zijn 7 soorten activiteiten, 7 concentraties die uitgedragen worden vanuit de Inayati.

Je kan ervoor kiezen je op één concentratie toe te leggen, of je kan deelnemen aan alle activiteiten. Voor de meeste activiteiten,  kun je makkelijk in België terecht, of online meevolgen met activiteiten in Nederland.

De oudste 3 zijn de innerlijke school, de broederschap of kinship, en de universele eredienst. Later werden hieraan nog het ridderschap, de ziraat, de healing cirkels en muziek toegevoegd.

De innerlijke school legt de nadruk op de innerlijke ontwikkeling, de innerlijke zoektocht, zelfrealisatie

De innerlijke school, ook wel eens de esoterische school genoemd, is de kern van de Inayatiyya. Het is een moderne voortzetting van een tijdloze traditie van mystieke training, doorgegeven van mens tot mens en van hart tot hart. Dit pad volgen vergt een bepaalde inspanning, en een zekere instelling.

Hazrat Inayat Khan verwoordde het zo:

De voornaamste afdeling is de esoterische school. In deze school zijn allen welkom die zoekers naar De Waarheid zijn en die met geloof en vertrouwen het pad willen volgen.

De activiteiten van deze school bestaan enerzijds uit bijeenkomsten, meditaties, klassen en retraites, en anderzijds een individuele begeleiding met iemand die je stap voor stap door je persoonlijke processen gidst.

Deze individuele begeleiding start met een initiatie, Bayat genoemd, die als doel heeft de leerling spiritueel te laten ontwaken. De eerste initiatie bestaat eenvoudigweg hierin, dat de leerling vertrouwen geeft aan een leraar, en de leraar de opdracht aanvaardt de leerling te begeleiden.

De concentratie van Kinship is de meest omvattende. De basis hiervoor ligt in de teksten over Broederschap van Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan.

Het doel van de Broederschap is de mensheid te verenigen, die gescheiden is door de begrenzingen van geloof, van naties en rassen; de mensheid te verenigen in het verstaan van wijsheid, het geweten van de mensheid wakker te roepen, waardoor de mens zal kunnen inzien dat het geluk van ieder afhankelijk is van het geluk van allen.

In deze afdeling wordt iedereen toegelaten en is iedereen welkom.

De manier waarop wij met elkaar omgaan, met onze directe omgeving en met de aarde als geheel is het levende bewijs van onze spirituele groei.

Kinship staat voor verwantschap, met alle levende wezens.

Kinship richt zich op het dienen en verwezenlijken van de binnen- en buitenwereld van de mens, het ontwaken van het bewustzijn en het geweten. We kunnen ons gewaar worden van het innerlijk licht en dat manifesteren. Een voorwaarde om Kinship te beoefenen is dat we ons blijven afstemmen, telkens weer, op dat licht.

Daarmee wordt het een aldoordringende houding, die bijdraagt tot verwezenlijking van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Je ontwikkelt Kinship door het te leven: Work is love made visible.

Vrij vertaald: liefde is een werkwoord.

Kinship is de weg van het hart. Respect, tolerantie, sympathie en vriendschap geven vorm aan het eren van de heiligheid van het menselijk-zijn. Je kan er niet alleen over praten of in geloven; je moet het vieren en uitdragen.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Dansen van Universele Vrede, waarbij d.m.v. dans en zang op mantra’s en teksten uit de wereldtradities en natuurvolken de deelnemers zich kunnen openen en uitdrukking kunnen geven aan hun verwantschap met elkaar en met de schepping.

  • Hope project, New Delhi, India

  • Nayaz Zusterbroederschap: bidden voor noodlijdenden wereldwijd wiens mensenrechten worden geschonden. Info: Latifa (adle.anna.vfdc@gmail.com)

  • Abrahamic Reunion: ijveren voor vrede in Israël-Palestina. Bezieler: Shahabuddin Less. Info: Latifa (adle.anna.vfdc@gmail.com)

Elke handeling, hoe klein of groot, in bovenstaande geest, valt onder Kinship

De Universele Eredienst is een religieuze activiteit, die sterk de nadruk legt op de gelijkenissen tussen de verschillende religies en de positieve boodschap die elke religie ons brengt, en niet op de verschillen.

In de woorden van Hazrat Inayat Khan:

Dit is voor de mensen die, misschien het een of ander geloof hebben, maar geen voldoening vinden in dit geloof, of voor anderen die niet meer naar een speciale kerk gaan, maar die toch een kant in hun natuur hebben die vraagt om religie en gebed.

Er zijn ook mensen die alleen kunnen geloven wanneer zij intellectueel tevreden gesteld worden. Voor hen werkt deze afdeling door hun de beginselen te geven van alle godsdiensten, verdraagzaamheid mee te geven voor de verschillen in godsdienst en geloof, zodat zij kunnen leren de godsdienst van anderen te eerbiedigen, een godsdienst die misschien talloze zielen geïnspireerd heeft maar niet bekend is bij de volgelingen van andere godsdiensten.

Deze eenheid van religie in gedachte en gebed is de werkelijke broederschap van de religie, de religie der natuur. Het wordt onderwezen in deze afdeling met de godsdienstige richting.

De Universele Eredienst geeft uitdrukking aan het bewustzijn van de Eenheid van Religieuze Idealen door tijdens de eredienst vanuit één Licht, dat het Goddelijk Licht symboliseert, voor iedere grote wereldreligie een kaars aan te steken op een altaar.

De dienst erkent door het aansteken van een laatste kaars al degenen, die bekend of onbekend aan de wereld, in de duisternis van de menselijke onwetendheid, het licht van de waarheid hebben hoog gehouden.

Op het altaar liggen de heilige boeken van de bekendste religies van oost en west.

Uit deze geschriften worden teksten gelezen, die verband houden met een gekozen thema, dat ook het onderwerp is van een afsluitende toespraak.

De Universele Eredienst biedt aan volgelingen van alle religies de mogelijkheid, om samen te vieren en elkaar beter te leren kennen. Hierdoor kan men inzicht in en respect voor elkaars religie ontwikkelen.

Ridderschap bestaat uit oefeningen waarbij je naar best vermogen 4 x 10 regels 40 dagen lang probeert in de praktijk te brengen. Deze 40 regels worden verder uitgewerkt op verschillende niveaus. Je kan ze op een oppervlakkig niveau en op een dieper niveau begrijpen en toepassen. Ze vormen zowel een uitdaging om het beste uit jezelf te halen als een uitnodiging om te verdiepen. 

Door deze oefeningen te doen leer je jezelf en je beperkingen kennen en overstijgen.

Je kunt deze oefening individueel doen of met een groep. Oefenen in groepsverband heeft als voordeel, dat je van elkaars ervaringen kunt leren.

Ziraat werd pas op het einde van het leven van Hazrat Inayat Khan in het leven geroepen. Hij vond hiervoor inspiratie uit de ons omringende natuur en putte tevens uit de symbolenleer van de klassieke Naqshi bandi Soefi Orde. 

Ziraat gebruikt het in cultuur brengen van de aarde als metafoor. Concentratie op de verschillende fasen van landbouw en de daarin te ontdekken parallellen in ons doen en laten, kan bijdragen tot onze geestelijke ontwikkeling.

Het doel van Ziraat is cultivatie van de persoonlijkheid, innerlijke groei en godsbewustzijn. De leringen binnen Ziraat baseren zich op de wet van harmonie die aan de werking van de natuur ten grondslag ligt en die in de landbouw zou moeten worden toegepast. Zuivering en verbinding met kwaliteiten van aarde, water, vuur, lucht en ether zijn essentieel.

De Inayatiyya Genezingsorde richt zich in de eerste plaats op de transformatie van het bewustzijn als een onmisbaar aspect van het eigenlijke genezingsproces. Hierdoor wordt het proces van het ontwaken van de mensheid ondersteunt. Met ‘transformatie van bewustzijn’ wordt een proces bedoeld, waarbij het bewustzijn een verandering ondergaat die voortkomt uit een verschuiving in iemands besef van wie hij of zij is. Het leven als geheel, zowel het innerlijke als het uiterlijke, toont dan een compleet nieuw gezicht en er ontstaat een fris perspectief, gebaseerd op een veel diepere waardering van het zijn.

Iedereen kan zich aanbieden om een healing te verkrijgen. Gezien het om een activiteit gaat met een spiritueel doel, gebeurt dit ook volkomen kosteloos.

Muziek heeft steeds een enorm grote rol gespeeld in het leven van Hazrat Inayat Khan. Hij was zelf een groot musicus, grootgebracht in een familie van musici met naam en faam. Nog steeds heeft muziek een bijzondere plaats binnen de Inayatiyya en voelen muzikanten zich er vaak toe aangetrokken.

In het traditionele India van die tijd was muziek ook een methode om verdieping te vinden. De Indische muziek van die tijd vereist een zekere concentratie, en verschilt vaak wezenlijk van de moderne westerse melodieën. Muziek leent zich daarnaast bij uitstek tot contemplatie. De staat van extase waarin muziek je kan brengen, kan een opstap zijn naar de staat van samadhi.

Wat de wetenschap niet kan verklaren, kan de beeldende kunst suggereren;

Wat beeldende kunst zwijgend suggereert, spreekt poëzie uit;

maar wat poëzie niet in woorden kan uitdrukken, kan muziek tot uitdrukking brengen.

bottom of page