top of page

Shahidah Verlinden begeleidt mensen die het pad van het ridderschap willen bewandelen. Dit kan in groep of individueel.

Indien je interesse hebt kun je contact opnemen via annemarieverlinden1@gmail.com

Op dit pad krijg je om de 40 dagen een 'regel' die je in acht neemt.  De regel is geen gebod, verbod of verplichting, maar een hulp om de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid in de praktijk te leren brengen, en een manier om met je eigen geweten dieper in contact te komen.

Op elke regel wordt gecontempleerd, zodat je niet enkel blijft stilstaan bij de oppervlakkige betekenis, maar laag na laag dieper gaat. Het gaat er steeds om jezelf te zien zoals je bent, en tegelijk een ideaal te hebben om naar te streven, zodat je naar eigen best vermogen liefde, harmonie en schoonheid in de praktijk leert brengen.

Elke regel herhaal je 40 dagen lang voor jezelf, houd je jezelf voor als ideaal, als een manier om aan jezelf te werken.  Door in groep te werken leer je ook van anderen, maar het kan ook individueel onder begeleiding van Shahidah.

Hieronder vind je de 40 regels. Om de oorspronkelijke nuance zoveel mogelijk mee te geven, vind je hier zowel de originele Engelstalige versie, als de interpretatie in het Nederlands.

IJzeren regels:

 

1. Make no false claims.                            

    Doe je niet anders voor, dan je bent.

2. Speak not against others in their absence.

    Spreek niet ten nadeel van anderen in hun afwezigheid.

3. Do not take advantage of a person's ignorance.

     Trek geen voordeel uit iemands onwetendheid.

4.  Do not boast of your good deeds.

    Ga niet prat op je goede daden.

5. Do not claim that which belongs to another.

    Maak geen aanspraak op wat een ander toebehoort.

6. Do not reproach others, making them firm in their faults.

    Doe anderen geen verwijten, opdat je hen niet in hun fouten versterkt.

7. Do not spare yourself in the work which you must accomplish.

    Spaar jezelf niet in het werk, dat je tot stand moet brengen.

8. Render your services faithfully to all who require them.

    Verleen je diensten getrouwelijk aan allen, die ze nodig hebben.

9. Seek not profit by putting someone in straits.

    Zoek jezelf niet te bevoordelen, door een ander in verlegenheid te brengen.

10. Harm no one for your own benefit.

     Benadeel niemand terwille van je eigen voordeel.

      

 

Koperen regels

1.  Consider your responsibility sacred.                 

    Beschouw je verantwoordelijkheid als heilig.

2. Be polite to all.

    Wees beleefd tegen een ieder.

3. Do nothing which will make your conscience feel guilty.

    Doe niets, waardoor je geweten zich schuldig zou voelen.

4. Extend your help willingly to those in need.

    Strek willig je hulp uit tot hen, die in nood zijn.

5. Do not look down upon the one who looks up to you.

    Zie niet neer op hen, die tot jou opzien.

6. Judge not another by your own law.

    Oordeel een ander niet naar je eigen wet.

7. Bear no malice against your worst enemy.

    Draag je ergste vijand geen kwaad hart toe.

8. Influence no one to do wrong.

   Gebruik je invloed niet, om iemand iets verkeerds te laten doen.

9. Be prejudiced against no one.

    Heb tegen niemand een vooroordeel.

10. Prove trustworthy in all your dealings.

     Toon in al je doen en laten betrouwbaar te zijn.

 

Zilveren regels

 

1. Consider duty as sacred as religion.

     Houd de plicht even heilig als de godsdienst.

2. Use tact on all occasions.

     Wees ten allen tijde taktvol.

3. Place people rightly in your estimation.

     Geef de mensen de juiste plaats in je waardering.

4. Be no more to anyone than you are expected to be.

     Tracht voor een ander niet meer te zijn, dan van je verwacht wordt.

5. Have regard for the feelings of every soul.

     Ontzie de gevoelens van iedere ziel.

6. Do not challenge anyone who is not your equal.

     Daag niemand uit, die je gelijke niet is.

7.  Do not make a show of your generosity.

    Maak geen vertoon van je edelmoedigheid.

8. Do not ask a favor of those who will not grant it you.

     Vraag geen gunst van hen, die jou haar niet willen geven.

9. Meet your shortcomings with a sword of self-respect.

     Treed je tekortkomingen tegemoet met het zwaard van zelfrespect.

10. Let not your spirit be humbled in adversity.

      Laat je niet door tegenspoed naar beneden halen.

Gouden regels

 

1. Keep to your principles in prosperity as well as in adversity.

    Wees je beginselen trouw in voorspoed en in tegenspoed.

2. Be firm in faith through life's tests and trials.

    Wees sterk in je geloof temidden van ‘s levens verzoekingen en beproevingen.

3. Guard the secrets of friends as your most sacred trust.

     Bewaar het geheim van vrienden als je heiligste pand.

4. Observe constancy in love.

     Wees standvastig in je liefde.

5. Break not your word of honor whatever may befall.

     Breek je erewoord niet, wat er ook gebeuren moge.

6. Meet the world with smiles in all conditions of life.

    Ga onder alle omstandigheden de wereld met een glimlach tegemoet.

7. When you possess something, think of the one who does not possess it.

     Wanneer jij iets bezit, denk dan aan hem, die het ontbeert.

8. Uphold your honor at any cost.

     Houd je eer tot elke prijs hoog.

9. Hold your ideal high in all circumstances.

     Houd je ideaal hoog onder alle omstandigheden.

10. Do not neglect those who depend upon you.

      Veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

bottom of page